”Monilukutaito” + ”TVT” = Kuluttajan media- ja teknologialukutaito

Ei kommentteja

Monilukutaitoa ja tieto- ja viestintäteknistä osaamista oppilaat tarvitsevat selviytyäkseen kuluttajana digitalisoituvassa yhteiskunnassa nyt ja tulevaisuudessa. Kuluttajakasvatuksessa yhtenä teemana on ”media- ja teknologiataito”. Se vastaa tavoitteeltaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaisen osaamisen kokonaisuuksia ”Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (TVT)” ja ”Monilukutaito” (OPS2016, ss.17-23, 315-320).

Oppilaan media- ja teknologialukutaito mahdollistaa teknologiaympäristön kattavan ymmärtämisen, tulkinnan ja määrittelyn suhteessa omiin kokemuksiin, arvoihin, asenteisiin ja osaamiseen. Koulussa media- ja teknologiaosaamista opitaan tieto- ja viestintätekniikan avulla perustaitojen kuten lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen ohella. Media- ja digitaalinen osaaminen sisältyvät kaikkiin opetettaviin aihealueisiin toiminnallisena työkaluna. Monilukutaidon osaamiskokonaisuuden oppimisjatkumon alkuvaiheessa oppilaita ohjataan monenlaisten, ikäkaudelle ominaisten tekstien tulkitsijoiksi, tuottajiksi ja arvioijiksi. Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tai ilmenevää tietoa. Vuosiluokilla 7-9 kuluttaja- ja talousosaamisen opetuksessa monilukutaitoa kehitetään aihepiiriä monipuolisesti käsittelevien tekstien avulla sekä niiden käyttöyhteyksiin tutustumalla. Numeraalista lukutaitoa hyödynnetään esimerkiksi arvioitaessa gallupien luotettavuutta tai ostotarjousten edullisuutta.

TVT opetuksessa harjoitellaan tieto- ja viestintätaitoja sekä pohditaan tieto- ja viestintäteknologian käyttöä ja merkitystä arjessa. Opetuksessa oppilaille muodostuu käsitys siitä, miten tieto- ja viestintäteknologiaa voi hyödyntää omassa elämässä, eri oppiaineiden opiskelussa, myöhemmissä opinnoissa ja työelämässä sekä yhteiskunnallisessa toiminnassa ja vaikuttamisessa. Keskeistä opetuksessa on ohjata oppilaita pohtimaan miten tarjolla olevista teknologioista valitaan itselle parhaiten sopiva. Oppilaan riittävä tieto- ja taitopohja auttavat harjoittamaan kuluttajan valinnanvapautta, muodostamaan perusteltuja mielipiteitä käytettävissä olevista teknologisista vaihtoehdoista sekä ymmärtämään teknologian ja median hinnan, eli tekemään kustannustietoisia valintoja oman talouden asettamissa reunaehdoissa.