Kestävä kulutus elämäntapana

Ei kommentteja

Kestävä kulutus on kuluttamista, joka on sopusoinnussa luonnon prosessien, monimuotoisuuden ja luonnonvarojen säilyttämis- ja ylläpitoperiaatteiden kanssa. Se on taloudellisesti tehokasta ja oikeudenmukaista. Kulutus ei saa olla ristiriidassa ihmisten elämänhallinnan lisäämisen ja yhteisöllisen identiteetin vahvistamisen kanssa. Kestävä kulutus on sopusoinnussa ihmisten kulttuuriin ja arvoihin nähden.

Kestävän kulutuksen avainteeman tavoitteena kuluttajakasvatuksessa on, että oppilaat ottavat huomioon kuluttamisen merkityksen arjen toimissa kuluttajina ja kehittyvät aktiivisiksi kansalaisiksi, jotka turvaavat osaltaan elinympäristön tulevaisuuden.

MAPPA materiaalipankki avattiin syksyllä osoitteessa www.mappa.fi. Palvelu tarjoaa tukimateriaalia kestävän kehityksen kasvatukseen ja ympäristökasvatukseen sekä kokoaa eri toimijoiden materiaaleja yhteen. MAPPAn tavoitteena on toimia kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen materiaalien jakelukanava Suomessa.

KKV:n Kestävän kulutuksen oppimateriaalit soveltuvat käytettäväksi ala- ja yläkoulussa. Tehtävät soveltuvat käytettäväksi laaja-alaisesti kuluttajakasvatuksen opetuksessa esimerkiksi oppiaineissa kotitalous, liikunta, yhteiskuntaoppi, TVT, kuvataide, ympäristö- ja luonnontiede, äidinkieli ja kirjallisuus. Tehtävien keskeiset sisällöt:

  • oman talouden hallinta ja kulutuskäyttäytyminen
  • tuotteiden elinkaariajattelu
  • tuotteiden valmistus, huolto, korjaus, kierrätys ja uusiokäyttö
  • elämäntyylien ja kulutuksen historia