Kotitalouden oppimistulokset kertovat kuluttajakasvatuksen tarpeellisuudesta

Ei kommentteja

Kuluttajuus ja TVT (Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen) nousivat keskeiseksi keskustelun aiheeksi 24.3. tilaisuudessa, jossa Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) julkisti tulokset 9. vuosiluokan oppilaiden kotitalouden oppimistuloksista. Arvioinnissa selvitettiin keväällä 2014, miten perusopetuksen opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet oli saavutettu ja mikä oli kotitalouden oppiaineen osaamisen kansallinen taso. Lue tiedote ja tutustu raporttiin verkossa.

Kilpailu- ja kuluttaviraston (KKV) tehtävänä on koulujen kuluttajakasvatuksen tukeminen. Tulokset antavat suuntaviivoja niin opetustyötä tekeville kuin meille viranomaisillekin. Näiden tulosten pohjalta kehitämme nykyisiä toimiamme. Haluamme osaltamme tukea opettajia kuluttajakasvatuksen toteuttamisessa.

Kotitalouden oppiaineessa opetettavat oppisisällöt – ruokaosaaminen, asuminen ja yhdessä eläminen sekä kuluttaja- ja talousosaaminen – käsittelevät asioita, jotka liittyvät nuoren arkipäivään. Arjen hallinta on kestävän tulevaisuuden rakentamista, joten näiden taitojen harjoittaminen ja opettelu on tärkeää niin kouluissa kuin vapaa-ajallakin. Oppimistulosten arviointiin liittyvään opettajakyselyyn vastanneet opettajat ilmoittivat ottavansa huomioon vain kohtalaisesti opetuksessaan oppilaiden arkea. Oppilaat elävät digitalisoituneessa kodissa, joten kyselyssä esiin noussut opettajien huoli omasta TVT-osaamisesta on aiheellinen.

Raportin mukaan opettajat toivovat lisäkoulutusta TVT-osaamisesta ja kuluttajakasvatuksesta. Digitalisaatio ja älykoti muuttavat elämää ja kuluttamista. Kotitaloudessa muutos näkyy kaikilla perinteisillä sisältöalueilla. Se on muuttanut asumista, ruokataloudenhoitoa ja kodin ylläpitoa, sosiaalista kanssakäymistä ja kaupan käyntiä. Käytännössä kotitalouden hallinta edellyttää TVT- ja kuluttajataitojen yhdistelmää.

Selvityksen tulosten perusteella kotitalousopettajat voisivat haastaa oppilaita entistä enemmän kyseenalaistamaan ja perustelemaan asioita. Kuluttajakasvatuksen pitää tulevaisuudessakin kehittää osaamista, jolla oppilaat pystyvät kriittisesti arvioimaan, milloin heihin pyritään vaikuttamaan kaupallisesti. Mainonnan lukutaidon ja kuluttajuuden opetukseen liittyvien oppimistehtävien ja opetuskeskusteluiden tulee kehittää oppilaan ongelmanratkaisutaitoja, argumentointi- ja päättelytaitoja sekä auttaa häntä analysoimaan tietoa monesta eri näkökulmasta. Keskeistä kotitalousopetuksessa on kannustaa oppilaita perustelemaan vastauksiaan, kehittää oppilaiden itsearviointitaitoja sekä tukea oppilaita perustelemaan vastauksiaan ja valintojaan.