Koulussa opittava kuluttajuus on monen tekijän summa

Ei kommentteja

”…kestävän kulutuksen käytännöt, kestävän kulutuksen valinnat, kriittinen ja vastuullinen kulutus, kuluttaja- ja talouskasvatus, kuluttajan valinnat, kuluttajana toimiminen, kuluttajataito, kuluttajuus, kulutus- ja tuotantotavat, kulutustottumus, rahan käyttö ja kulutusvalinnat, taloudellinen toimija, talouden hallinta ja kuluttaminen, valintoja ja sopimuksia tekevä kuluttaja, vastuullinen kuluttaja..”

Yllä olevat ilmaisut ovat opetussuunnitelman sanoja ja käsitteitä, jotka liittyvät kuluttamiseen, ihmisen rooliin tai toimintaan kuluttajana.Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 avainsanat kuluttajakasvatukseen ovat kestävä kulutus, vastuullinen kulutus ja kuluttaja- ja taloustaidot.

Kestävä kehitys on yhteiskunnallista muutosta, jossa turvataan nykyisille ja tuleville sukupolville hyvän elämisen mahdollisuudet. Ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. Kestävällä kehityksellä on kolme ulottuvuutta: ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys.

Kestävä kulutus on yksilön tai yhteisön elämäntapaan ja hankintapäätöksiin liittyviä valintoja, joilla pyritään vähentämään kulutuksen kielteisiä vaikutuksia ympäristölle, ihmiselle ja taloudelle.

Kestävässä taloudenpidossa arvioidaan omien valintojen vaikutuksia omaan talouteen, yhteisön talouteen ja kansantalouteen. Arvioinnin taustalla on myös tietoisuus oikeuksista ja vastuista kuluttajana. Tämä edellyttää suunnittelu-, organisointi- ja työskentelytaitoja sekä voimavarojen hallintaa ja pyrkimystä toimia talouden kantokyvyn mukaan.

Kestävyyteen pyrkivä kuluttaja haluaa olla tietoinen omien päätöstensä ja toimintansa vaikutuksista yhteisössään, paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Kestävässä toiminnassa pyritään minimoimaan kulutuksen sosiaalisia kielteisiä vaikutuksia ja samalla edesautetaan kulttuurien säilymistä sekä elämää ylläpitävien arvojen välittymistä.

Kuluttajan vastuullisuus tarkoittaa toimintaa, jolla yksilö liittää yhteiskunnalliset ja ympäristöasiat arjen valintoihinsa, sopimuksiinsa, taloudelliseen toimintaansa ja kanssakäymiseensä. Yhdessä vertaisryhmiensä, lähiyhteisönsä ja kaupallisten toimijoiden kanssa yksilö toimii tietoisesti ja arvojensa pohjalta.

Kuluttaja- ja taloustaidot ovat tajua kuluttajan oikeuksista ja vastuista, lainsäädännöstä, yksilön ja kodin taloudesta, kaupallisesta mediasta ja arjen hallinnasta. Kuluttajakasvatus on pedagoginen ote, jolla vahvistetaan arkielämän taitoja ja sen kestäviä rutiineja.

Artikkelin kirjoittivat yhteistyössä Ylitarkastaja Taina Mäntylä (Kilpailu- ja kuluttajavirasto) ja Opetusneuvos Marjaana Manninen (Opetushallitus).