Taju kasvaa tekemällä

Ei kommentteja

Rahasta ja kulutuksesta puhuminen ikäkaudelle sopivalla tavalla auttaa lasta hahmottamaan maailmaa sekä ymmärtämään itseään ja yhteiskuntaa. Talouskasvatus on osa kuluttajakasvatusta.

”#puhurahasta”-kampanjassa kannustetaan vanhempia ja aikuisia puhumaan lasten ja nuorten kanssa rahasta. Rahasta puhuminen sopii pedagogiseksi tavaksi toimia. Puheessa on mukana kestävän talouden ja vastuullisen toiminnan ulottuvuus oppitunnilla ja kaikessa koulun toiminnassa. Jutun juuret nousevat nuorten omista kuluttamiseen liittyvistä asioita. Puheeksi ottamisella välitetään arvoja ja asenteita, ja yhdessä tekemisellä syntyy kyky toimia omassa arjessa.

Puhu oppilaiden kanssa omien ja yhteisten resurssien järkevästä käytöstä suhteessa tuloihin ja menoihin. Tarjoa perustietoja, mutta ennen kaikkea anna mahdollisuus harjoitella oman talouden hoitoa. Pidä lähtökohtana kykyä huolehtia omasta taloudesta — siinä samalla oppilas voi muodostaa käsitystä yksityisen kulutuksen ja yhteiskuntatalouden välisistä yhteyksistä.

Puhu aihepiireistä niin, että oppilas voi harjoitella ja samalla alkaa ymmärtää oman talouden suunnittelun välttämättömyyttä. Aktivoi oppilasta kertomaan omista tarpeistaan ja niiden synnystä sekä auta oppilasta pohtimaan ja arvioimaan omaa toimintaansa. Kehitä monilukutaitoa puhumalla mainonnasta ja kaupallisesta viestinnästä rahankäytön yllykkeenä.

Puhumalla rahan käytöstä ja hankinnoista kasvaa oppilaalle luontevasti ymmärrystä myös sopimuksista ja lainaamisesta. Harjoitelkaa käytännönläheisiä laskutehtäviä, laatikaa erikokoisia budjetteja, tehkää hintavertailuja, pohtikaa vertailusivujen luotettavuutta. Sisällytä puheenaiheeksi myös digitaaliseen rahankäyttöön liittyvät mahdollisuudet ja uhat.

Puhumalla rahasta harjoitellaan käsittelemään rahaa, toimimaan oikeudenmukaisesti ja ottamaan vastuuta. Samassa yhteydessä arvioidaan ostamista tai ostamatta jättämistä sekä harjaannutaan tunnistamaan mainontaa ja kaupallista viestintää laajemminkin mediassa. Kuin huomaamatta tämä laittaa pohtimaan myös kulutustottumuksia ja kestävää kulutusta, esimerkiksi ruokaan liittyvillä valinnoilla. Lopputuloksena on tajua arjenhallinnan kokonaisuudesta.

Ota Puhu rahasta -haaste vastaan ja ole opettajana ja aikuisena mukana luomassa kuluttaja- ja talouskasvatukseen uutta puhumisen ja yhdessä tekemisen kulttuuria. Kulutustottumukset opitaan alle kymmenvuotiaana. Se, miten rahasta ja kuluttamisesta puhutaan, miten toimitaan ja arvotetaan, opitaan jo ennen kuin rahaa varsinaisesti käytetään.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 korostavat uudella tavalla kotitehtäviä. Se on mainio mahdollisuus kannustaa lasta tekemään ja oppimaan asioita tekemällä ja toimimalla omassa lähipiirissään ja kodissa. Kotitehtävät voivat parhaimmillaan aktivoida perheissä käytävää keskustelua ja tukea vanhempien kasvatustyötä.

Anna kotitehtäväksi puhua vanhempien kanssa rahasta ja kuluttamisesta.

Puhuminen on kuuntelua, yhdessä pohtimista, harjoittelua, osallistamista. Kannusta opettajana vanhempia puhumaan ja puhu itse. Sillä tiedämmehän, että pelkkä tieto ei auta kuluttajaa.