Vaikuttavaa oppimateriaalia

Ei kommentteja

Sen minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. Tähän sanontaan on uskottu aina ja toivo maailman muuttumisesta paremmaksi on sijoittunut kouluihin.

Nuoret ovat vaikuttajia perheissään ja suuri kuluttajaryhmä. Nuorten kautta vaikutetaan ja siksi monet tahot tarjoavat kouluille aineistoa opetukseen tai haluavat tehdä yhteistyötä koulujen kanssa.

Moni hienon näköinen materiaali voi jäädä sisällöltään kapeaksi tai näkökulmaltaan suppeaksi. Valmiinkaan materiaalin käyttö opetuksessa ei päästä opettajaa helpolla. Hänen on pidettävä huolta, että opetus vastaa opetussuunnitelman perusteita ja paikallisia painotuksia sekä otettava huomioon oman oppilasryhmän erityistarpeet. Seuraavassa muutamia vinkkejä, mitä kannattaa ottaa huomioon, kun valitsee opetukseensa valmista oppimateriaalia.

Mikä taho on kustantanut ja tuottanut oppimateriaalin?
Oppimateriaalia oppikirjakustantajien lisäksi kouluihin tuottavat mm. järjestöt, yritykset tai valtion virastot.

Miksi taho haluaa tuoda oman sisältönsä opetukseen?
Oppimateriaalin tuottamiseen on yleensä syynä halu vaikuttaa yhteiskunnassa ja tuoda oman taustaorganisaation tietoa koulujen käyttöön sekä muuttaa oppijoiden käyttäytymistä. Järjestöt keskittyvät ajamansa asian edistämiseen tai rahoittajatahonsa tärkeäksi katsomiin seikkoihin. Yrityksellä oppimateriaali on usein osa sosiaalista vastuuta ja samalla yritys saa nimeään ja tuotteitaan tunnetuksi. Valtiolliset toimijat tekevät oppimateriaalia ja aineistoja toteuttaessaan lakisääteisiä tehtäviään ja tuotettu oppimateriaali tukee yhteiskunnassa ajankohtaisia ja tärkeiksi koettuja asioita kulloinkin voimassa olevien politiikkaohjelmien mukaan.

Mikä on kyseisen tahon pääintressi ja miten se on suhteessa opetussuunnitelman perusteissa annettuihin opetuksen tavoitteisiin ja yhteiskunnan yleisesti hyväksyttyihin arvoihin?
Opettajan kannattaa tarkoin pohtia miksi kyseinen oppimateriaali on tarjolla, mihin halutaan vaikuttaa ja tarkistaa sisältääkö se kaikki oppimisen kannalta tärkeät näkökulmat.

Miksi tämä oppimateriaali on tehty ja mikä on sen pääviesti?

Mitä hyötyä oppilaat saavat tämän materiaalin käytöstä? Paljonko siitä on hyötyä opettajan työprosessien ja opettajien välisen yhteistyön kannalta?

Mitä tietoja, taitoja asenteita ja toimintavalmiuksia oppimateriaalin avulla kokonaisuutena saavutetaan?

Onko muuta vastaavaa materiaalia tarjolla? Jos on, mitkä ovat vaihtoehtojen erot?

Opetukseen liittyvät oleellisesti myös oppilaiden itse löytämät aineistot ja tieto. Oppilaita opastetaan käyttämään keskeisiä hakupalveluita, kokeilemaan eri työvälineitä ja tekemään pienimuotoisia tiedonhankintatehtäviä eri aihepiireistä. Verkon käyttö on osa oppista ja tähtää monilukutaitoon.  Ensi viikon blogissa pohdimme oppilaan tiedonhankintaa.