Etäopiskelupaketti: yhteiskuntaopin oppiaine

Ei kommentteja

Seuraavat harjoitukset soveltuvat yhteiskuntaopin opettamiseen 9-luokkalaisille. Kaikki harjoitukset on sovellettu sellaiseen muotoon, että ne voidaan toteuttaa etänä.

Harjoituksissa huomioidaan kuluttamiseen liittyvä ostopolku kokonaisuutena, minkä vuoksi etäopiskelupaketti sisältää harjoituksia kaikista ostopolun vaiheista. Vaiheita on viisi: minä kuluttajana, mainonta, kaupanteko, erilaiset kulutustilanteet ja niihin reagoiminen sekä sopimuksen tai tuotteen jatkosta päättäminen.

Etäopiskelupaketti sisältää Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) verkkosivuilta löytyvää materiaalia ja harjoituksia, jotka ovat kaikkien käytettävissä.

Kognitiivinen vinouma

Harjoitus toimii ostopolun ensimmäisenä askeleena, sillä sen avulla oppilas reflektoi omaa kuluttajuuttaan sekä päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä. Kognitiiviseen vinoumaan liittyvät tehtävät on suunniteltu yhteiskuntaopin lähiopetukseen, mutta alkuperäistä tehtävänantoa soveltamalla ne ovat toteutettavissa myös etänä.

Tehtävä 1: Oppilas tutustuu kognitiivisen vinouman eri muotoihin lukemalla aluksi niiden kuvaukset, joista selviää, mistä on kyse. Tämän jälkeen oppilas valitsee viisi vinoumaa, joiden hän tunnistaa toteutuneen omassa lähiympäristössään. Oppilaan tehtävänä on kirjoittaa ylös kuvaukset tilanteista, joissa hän tunnistaa vinouman vaikuttaneen päätöksentekoon.

Tehtävä 2: Oppilas valitsee yhden itselle vieraan kognitiivisen vinouman, josta hän keksii esimerkkitilanteen ja kirjoittaa siitä tarinan. Tehtävässä hyödynnetään samoja materiaaleja kuin edellisessä tehtävässä.

Mainonnan lukua

Oppilaalle annetaan tehtäväksi etsiä sosiaalisesta mediasta henkilö, joka tekee yritysten kanssa kaupallista yhteistyötä. Harjoitus auttaa oppilasta tunnistamaan keinoja, joilla kuluttajiin pyritään vaikuttamaan sosiaalisessa mediassa sekä kannustaa reflektoimaan omaa roolia vaikuttamisen kohteena.

Budjetointitehtävä

Harjoituksen ohjeistuksessa kehotetaan toteuttamaan tehtävä huoltajien kanssa, mutta sen pystyy tekemään myös itsenäisesti. Oppilaan tehtävänä on selvittää KELA:n maksaman lapsilisän suuruus sekä verrata omia menojaan suhteessa lapsilisän määrään. Lopputuotos on kuukausibudjetti, jossa omat menot ja tulot suhteutetaan toisiinsa.

Harkintaa ja tiedonhallintaa

Tämän harjoituksen tekeminen edellyttää oppilaalta pohjatietoa tuotteen tai palvelun hankkimiseen liittyvistä kysymyksistä, minkä vuoksi se soveltuu erinomaisesti 9-luokkalaisille oppilaille. Tarkoituksena on, että oppilas valitsee yhden tuotteen tai palvelun, jonka hän haluaisi hankkia ja vastaa tuotteen tai palvelun hankintaa koskeviin kysymyksiin. Kysymyksiä on runsaasti ja niiden avulla ostamista tarkastellaan laajana ilmiönä.

Harjoitus on tiedollisesti haastava ja edellyttää kykyä soveltaa tietoa. Apua tehtävän toteuttamiseen on saatavilla KKV:n videoista Kuluttajansuojan perusasiat ja Kuluttajan oikeudet ja vastuut.

Harjoitus auttaa oppilasta hahmottamaan ostopolun eli kaupanteon kokonaisuuden. Samalla se auttaa ymmärtämään asioiden välisiä syy-seuraussuhteita ja kannustaa toimimaan vastuullisesti kaupanteon eri vaiheissa. Lisäksi harjoitus auttaa oppilasta ymmärtämään miksi medialukutaito, sopimuksiin sitoutuminen ja niistä irtisanoutuminen ovat tärkeitä kansalaistaitoja.

Nämä harjoitukset tukevat oppilaan kuluttajaosaamista sekä auttavat tunnistamaan erilaisia näkökulmia, jotka vaikuttavat päätöksentekoon. Harjoitusten lisäksi suosittelemme hyödyntämään myös Ostajan askeleet -harjoitusta, jota voi käyttää myös osaamisen arvioinnissa. Lisää vinkkejä kuluttajataitojen opettamiseen löydät Kulman Facebookista ja Twitteristä.