Mistä yrittäjyyskasvatus ja työelämäntaitojen oppiminen koostuu?

Ei kommentteja

Opettajalta yrittäjyyskasvatus edellyttää opetuksessa yritteliäisyyteen tähtääviä toimintatapoja. Yrittäjyyteen on hyvä tutustua jo perusopetuksessa eri näkökulmista, vaikka sen aikana harvemmin ryhdytään yrittäjiksi. Yritteliään elämänasenteen pohjaa rakennetaan sekä yrittäjyyden tarvittavia taitoja opitaan jo kuitenkin perusopetuksessa.

Hyvin toteutettuun yrittäjäkasvatukseen sisältyy muutoksen hallintaa edistävät metataidot, kuten ongelmanratkaisutaidot, itseohjautuvuus, oppimiskyky, henkilökohtaisen osaamisen kehittäminen ja johtaminen sekä tiedon arviointitaidot. Yrittäjyyskasvatus on muutakin, kuin Slushin kaltaisissa tapahtumissa järjestettäviä pitchaus-kilpailuja, joissa koululais-pitchaaja esittelee kehittämäänsä tuotetta tai palvelua ja yrittää määrätyssä ajassa vakuuttaa ja innostaa kuulijansa.

Yrittäjyyskasvatuksen kulmakivi on myös siinä, että opettaja osaa toteuttaa yhteistyötä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa ja hyödyntää näitä opetuksessaan. Yrittäjyyskasvatukseksi ei riitä, että kouluun kutsutaan puhujaksi paikkakunnan menestynyt yrittäjä tai tilataan jonkin organisaation tai järjestön koulukampanja.

Yrittäjyys ja vastuu ovat taitoja – niitä voi harjoitella

Yrittäjyyteen liittyy monia konkreettisia taitoja, joihin sisältyvät esimerkiksi talousosaaminen, lupien, sopimusten ja verotuksen hallinta, elinkaariajattelu, asiakaspotentiaalin ymmärtäminen, tuotekehitys, markkinointitaidot, riskien ymmärtäminen, tunnistaminen ja hallinta, palvelumuotoilu, yhteistyötaidot, palveluhenkisyys sekä ymmärrys kestävyydestä. Näitä kaikkia taitoja voi harjoitella.

Nykyisin vastuu nähdään liian usein pelkästään eettisenä tai ekologisena vastuuna, joka voidaan vapaaehtoisesti valita. Syynä tähän on ehkä tuotteiden markkinoinnissa käytetty kuluttajan vastuullinen valinta -termistö. Yrittäjän kohdalla esimerkiksi myyjän vastuuta ei voi valita, vaan se sisältyy yrittäjän ja elinkeinonharjoittajan rooliin kuluttajakaupan osapuolena. Vastuunkannosta olisi tärkeää oppia, että parhaiten markkinoilla pärjäävät yritykset, jotka hahmottavat roolinsa, ja jo alkuvaiheessa suunnittelevat toimintansa myyjän vastuun tuntien. Samalla yritys säästyy turhalta työltä, kun konsepteja ei tarvitse muuttaa, jos valvonnalla on toiminnassa huomioitavaa.

KKV haluaa tukea nuorten työelämään tutustumista myös poikkeusaikoina

Opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen oppimistavoitteista yksi on työelämätaidot ja yrittäjyys. Opetuksessa se merkitsee, että

  • oppilaan tulee kehittää valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan
  • oppilaan tulee saada kokemuksia, joiden avulla hän ymmärtää työn ja yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuudet sekä oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä
  • oppilaan tulee kartuttaa työelämätuntemustaan, oppia yrittäjämäistä toimintatapaa ja oivaltaa oman osaamisensa merkitys oman työuransa kannalta
  • oppilaan tulee saada tukea omien ammatillisten kiinnostusten kohteiden tunnistamiseen ja jatko-opintojen valitsemiseen.

KKV on poikkeusaikana halunnut tukea nuorten työelämään tutustumista, oman osaamisen lisäämistä ja kiinnostusta sekä asennetta työelämää kohtaan. Olemme ottaneet poikkeusoloista huolimatta etäTET-harjoittelijoita yhden lukukaudessa virastoomme oppimaan työelämätaitoja, kuluttajakasvatusta ja tuemme näin myös yrittäjäkasvatusta. TET-harjoittelut ovat antaneet omaan kehittämistyöhömme valtavasti uutta, kun olemme saaneet nuoria osaajia osaksi arjen työtä.