Myyjänvastuupolusta apua yrittäjyyskasvatukseen

Ei kommentteja

Yrittäjyyskasvatus on tärkeässä roolissa, kun opitaan kuluttajansuojasta ja myyjänvastuusta. Sen lisäksi, että se edistää myönteistä asennetta yrittäjyyteen, se

  • lisää yrittäjyyteen liittyviä valmiuksia,
  • kehittää yrittäjämäistä toimintakulttuuria
  • auttaa luomaan oppijalle ymmärrystä kaupallisista markkinoista.

Markkinoilla, eli siinä ympäristössä, jossa tuotteita, palveluita tai niiden yhdistelmiä myydään, tarvitaan yhtä lailla niin osaavia kuluttajia kuin yrittäjiäkin. Perusopetuksessa yrittäjyyskasvatuksessa hankitaan elämän ja arjenhallinnan kannalta tärkeitä taitoja. Yrittäjyyskasvatuksessa on monia hienoja pedagogisia oivalluksia kuten Yrityskylä, Nuori Yrittäjyys ja monet muut mallit, joiden kautta käytännön läheisesti voi oppilaat oppia ja oivaltaa yritysten ja yhteiskunnan toimintaa.

Yrittäjyyskasvatuksella on aina ollut läheinen yhtymäkohta kuluttajakasvatukseen

Olemme viimeisen vuoden aikana kehittäneet aiemmin valmistuneen kuluttajataitojen opetukseen soveltuvan ostopolun rinnalle yrittäjyyskasvatukseen soveltuvan myyjänvastuupolun (linkki). Se on tarkoitettu kuluttajakaupassa tarvittavan myyjänvastuun oppimiseen. Käyttämällä perusopetuksessa rinnakkain molempia Osto– ja myyjänvastuupolkumalleja opitaan monipuolisesti yrittäjän ja kuluttajan arjen taitoja.

Koulut ja oppilaitokset tekevät paljon yhteistyötä yritysten kanssa. Yhteistyön kautta luodaan myös monesti uutta ja samalla tuetaan nuorten vahvuuksia ja innovointitaitoja. Samassa yhteydessä voidaan opetella myyjän vastuuseen liittyviä tietoja ja taitoja, joita kuluttajakaupassa tarvitaan. Erilaiset projektit voivat lähteä liikkeelle yrittäjien antamista käytännön toimeksiannosta, myyjänvastuupolkumallin kautta voidaan tuoda yhteistyöhön luontevasti lainsäädännön tuomien velvoitteiden asiat.

Myyjänvastuun kautta jäsennettynä voidaan tuoda niin isompia tai pienempiä ongelmia ja haasteita voisit tuoda opetukseen ratkottaviksi ja sitä kautta myös opittavaksi.

Yrittäjyyskasvatuksessa on tärkeää, että jo yleissivistävässä koulutuksessa erilaisissa nuorten toimintana järjestetyissä yritystoimintaa simuloivissa harjoituksissa ja ”yrityksissä” otetaan huomioon oikean toimintaympäristön lainsäädännöstä nousevat pelisäännöt ja toimintatavat.

Myyjänvastuun oppiminen jo varhain, johdattelee asiakaslähtöisen toimintatavan juurtumiseen. Kun opetuksessa käytettävissä harjoituksissa ja simuloinneissa hyödynnetään myyjänvastuupolkua aina liikeideasta käytännön toteutukseen asti. Kokeile ja sovella myyjänvastuupolkua vaikkapa erilaisissa oppimisympäristöissä yrittäjyyskasvatuksessa

  • oppilaat perustavat kahvilan
  • oppilaat perustavan verkkokaupan
  • oppilaat järjestävät tapahtuman

Syksyn aikana teemme myyjänvastuusta myös perusopetukseen soveltuvaa opetusmateriaalia verkkosivuillemme. Pysy kuulolla!