Kulman pohdintaa – Miksi oppia kuluttajansuojaa ja myyjän vastuuta?

Ei kommentteja

Syyslukukauden alkaessa KKV:n Oppimisen palveluissa pohdimme kuluttajuuteen, kuluttajaosaamiseen ja uusiin kuluttajatrendeihin liittyvää muutosta. Miten kuluttajuus ja kuluttaminen on muuttunut vuosien aikana? Millaisia haasteita osaamisen näkökulmasta kuluttajuuteen liittyy? Kenen vastuulle kuluttaja-asioiden opettaminen kuuluu?

Kuluttajakasvatuksen kenttä on viimeisen kymmenen vuoden aikana muuttunut valtavasti. Aiemmin kuluttajansuoja oli puhetta kuluttajien oikeuksista ja velvollisuuksista ja rahankäytöstä. Sittemmin kestävän kulutuksen haasteet toivat mukaan vastuulliset valinnat. Tällä hetkellä ilmastonmuutos korostaa materiaalitajua ja resurssiviisautta. Samaan aikaan palvelullistuminen siirtää talouskasvatuksen painopistettä rahankäytön opetuksesta palvelusopimusten hallinnan suuntaan.

Kuluttaja-asioiden opetuksen haasteena on tällä hetkellä kulutuksen laajentunut ja monimuotoistunut toimintaympäristö.  Suurena haasteena opetuksessa on kuluttamisen kokonaiskuvan hämärtymisen ja eri sisältöalueiden painotusten epätasapaino. Toiset sisältöalueet voivat korostua opetuksessa toisia enemmän vaikkei pitäisi, sillä kyse on oman ostopolun kokonaisuuden hallinnasta.

Millaisia tarpeita ja kehitystrendejä tunnistamme kuluttajuuden näkökulmasta?

Kuluttajuus monimuotoistuu ja kuluttamista tapahtuu samanaikaisesti digitaalisessa ja fyysisessä ympäristössä. Kestävyyden näkökulmaa tarvitaan niin materiaalien hankinnassa kuin digitaalisessa kuluttamisessa.  Tarvitaan yhteistyötä kuluttajuutta käsittelevien kasvatuksen osa-alueiden ja menetelmien välillä, joita ovat esimerkiksi talouskasvatus, vastuullisuuskasvatus ja mediakasvatus.

Kulutuksen digitalisoituminen edellyttää kaikilta osaamisen edistämisen toimijoilta uudistumista. Mitä osaamista kuluttajalta vaaditaan? Mitä yhteiskunnallisia ongelmia voidaan ratkaista lisäämällä kuluttajan valmiuksia? Mikä on vastuun määrä, joka voidaan asettaa kuluttajalle? Ja samaan aikaan pitää pohtia mikä kuuluu yrittäjän vastuulle? Mikä on yrittäjän kykyjen ja voimavarojen mukaista? Mitä osaamista yrittäjä tarvitsee tarjotessaan tuotteita ja palveluja kuluttajan valittavaksi? Millaisin sopimuksin kulutusprosessissa mennään?

Suurin tarve kuluttajuudessa on tällä hetkellä auttaa oppijaa saamaan kokonaiskäsitys omasta toiminnastaan kulutusprosessissa. Tämän helpottamiseksi olemme kehittäneet Ostopolun ja Ostajan askeleet aineistoksi perusopetukseen.

Mitä osaamista pitäisi erityisesti lisätä lapsilla ja nuorilla? Entä aikuisilla?

Kaikki tarvitsevat detaljitiedon sijaan ymmärrystä omasta roolistaan ja vastuistaan. Ymmärrystä kulutusprosesseista sekä kykyä soveltaa ja ajatella. Sekä tietysti kriittisyyttä.

Entä yrittäjyyskasvatus, yrittäjyys ja myyjänvastuu? Miten näitä edistetään Oppimisen palveluissa?

Markkinoilla menestyvät ne yritykset, jotka suunnittelevat toimintansa alusta alkaen asiakaslähtöisesti ja myyjän vastuun tuntien. Myyjänvastuuta kannattaa siis opiskella ja opettaa. 

KKV:n Myyjänvastuupolku -oppimateriaalipaketti tehtävineen soveltuu parhaiten ammatilliseen ja korkea-asteelle mutta sitä voi soveltaa myös perusopetuksen yrittäjyyskasvatuksessa. Myyjänvastuupolku sopii erityisesti kuluttajasuojan sisältävän ammattitaidon oppimiseen. Myyjänvastuupolku johdattelee myyjänvastuuseen oppijoille tuttujen ilmiöiden kautta. Pilotoimme ja jatkokehitämme aineistoja syksyn aikana, joten kaikki käyttäjäpalaute materiaaliin liittyen on tervetullutta.

Syysterveisin,

Taina & Valpuri
KKV:n Oppimisen palvelut