Kuningas kuluttaja – vai miten se nyt menikään?

Ei kommentteja

Kuluttajaa on joskus sanottu kuninkaaksi, jolla on valta ja vastuu. Kuluttajien syyllistäminen on kuitenkin talouskasvatuksen tai kestävän kehityksen toteuttamiseksi tehotonta.

Kulutukseen liittyvien epätasapainon ongelmien ratkaisua sysätään usein kulutusvalinnat tekevälle kuluttajalle Olipa ongelma sitten rahankäytöstä, median käytöstä tai ympäristön kuormittumisesta. Pohditaanko ollenkaan, onko kuluttajalla edes mahdollisuuksia vaikuttaa järjestelmän muihin, merkittävämpiin toimijoihin? Kuluttaja kun valitsee siitä, mitä tarjolla on mutta ei päätä tarjonnasta.

Kuluttajan pitäisi voida hankkia tuotteita luottavaisesti tietäen, että niiden suunnittelussa ja elinkaaressa on otettu huomioon kestävän kehityksen periaatteet. Tätä periaatetta tukemaan tarvitaan sekä lainsäädäntöä että myyjien osaamista, joka syntyy koulutuksessa ja jatkuvan oppimisen tuloksena. Kuluttajat ovat riippuvaisia myyjistä tarpeidensa täyttäjinä. Myyjien vastuulla on tarjota kestäviä tuotteita sekä talouden kannalta turvallisia ja reiluja paleluita, hoitaa asiakaspalvelua kestäviä tuotteita, tarjota talouden kannalta turvallisia ja reiluja palveluita, hoitaa asiakaspalvelua ja toteuttaa vastuunsa tuntien markkinointia.

Kestämättömyysongelman laajuuden, monitahoisuuden ja nopean ratkaisutarpeen vuoksi uskominen vihreisiin kuluttajataitoihin,  talouslukutaitoon ja  medialukutaitoon voi jopa viivyttää tehokkaiden ratkaisujen käyttöönottoa.

Valintaan vaikutetaan monilla keinoilla

Kuluttajien tietoisuuden kasvattaminen ja tuotteiden erilaiset vastuullisuus-, ympäristö- ja ekomerkit ovat suosittuja keinoja ratkaista valinnan ongelmia. Eräs hyväksi osoittautunut keino muuttaa kuluttajan käyttäytymismalleja on muokata itse kulutusympäristön kokonaisuutta sovelletun käyttäytymistieteen keinojen avulla. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi tuuppaus.

Käyttäytymistieteellisin kokein ja elävän elämän esimerkein on osoitettu, että vaikuttavaksi koetaan tieto , joka on räätälöityä ja henkilökohtaista, ja joka näyttää selkeästi kuluttajan valinnasta seuraavan muutoksen tai lopputuloksen. Lisäksi vaikuttava tiedonsaanti  on oikea-aikaista. Tärkeää on tiedon:

  1. esittämistapa (framing),
  2. oletusvaihtoehdot (default effect),
  3. riskin tai positiivisuuden korostaminen ja
  4. saatavan tiedon vertailtavuus.

Yritykset suunnittelevat, markkinoivat ja antavat tietoa

On ajankohtaista lisätä yritysten ja eri ammattialojen osaamista, parantaa asenteita ja valmentaa yrityksiä menestykseen. Myyjänvastuun tunteminen  edistää kaikkia kestävyyden (ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen) osa-alueita. Se alkaa jo liikeidean ja tuotteen suunnitteluvaiheessa.

Yhtä hyvin niin ympäristöväitteisiin nojautuvassa mainonnassa, media-alalla kuin finanssialalla itsesääntely on monessa yhteydessä todettu hyväksi toimintatavaksi. Itse- tai yhteissääntely on usein luontevaa, kun toimintaympäristö muuttuu nopeasti ja halutaan edistää yritysten sitoutumista yhteisiin päämääriin.

Itsesääntely ja siihen usein yhdistettävä erilaisten lukutaitojen edistäminen ei kuitenkaan saisi olla ainut keino, johon tukeudutaan yhteisiin tavoitteisiin pääsemiseksi. Kuluttajien hyvät lukutaidot eivät poista vastuuta tuottaa kestäviä tuotteita. Taloudenhallinnan osalta yritykset ovat vastuussa siitä, millaisia luottosopimuksia laaditaan, miten hinnoista kerrotaan ja millaisia ansaintalogiikoita käytetään.  Lukutaidot eivät poista myyjänvastuuta siitä, että kuluttajalle on aina annettava tuote- ja palvelukohtaiset tiedot ja muut ostopäätökseen vaikuttavat tiedot, oikea-aikaisesti ja ymmärrettävästi.

Kun pyrimme kestävään kulutukseen, pitää katse kiinnittää jatkuvaan oppimiseen, koska toimintaympäristö kehittyy jatkuvasti.

Ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävään kulutukseen liittyvän tieteellisen tiedon hajanaisuus ja siilomaisuus on ollut omiaan hidastamaan kokonaisvaltaiseen haasteeseen vastaamista. On syntynyt erilliset kasvatuksen osa-alueet ja kuluttajan valintoihin linkittyvät useat lukutaidot (ympäristönlukutaito, medialukutaito, taloudellinen lukutaito, digitaalinen lukutaito jne.), joita kuluttajan pitäisi pystyä yhdistelemään valintoja tehdessään. Tämä kuitenkin vaatii niin myyjiltä kuin kuluttajilta harjoittelua ja eri taitojen hallintaa sekä ammattitaidon kehittämistä.