Millaiset valmiudet yritykselläsi on myyjänvastuuseen? 

Ei kommentteja

Vastuullisuus tarkoittaa monen ajatuksissa yrityksen ilmastoviestintää ja sosiaalista vastuuta, joka näkyy markkinointiviestinnässä, yrityskuvassa ja juhlapuheissa.   

Asiakastyytyväisyyteen  etsitään vastauksia siten, että yrityksen käyttöön hankitaan yhä syvempää ymmärrystä nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden kuluttajakäyttäytymisestä, mediankäytöstä ja arvo- ja asennemaailmasta. Tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi tuotekehityksessä tai markkinointiviestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa.  

Asiakaslähtöisyys on kuitenkin paljon enemmän, kuin vain tietoa, miten asiakkaan käyttäytymiseen voisi vaikuttaa ja myyntiä lisätä. Asiakkuus kantaa koko tuotteen tai palvelun elinkaaren ajan. Tyytyväinen asiakas palaa luottavaisena myyjän kanssa kaupoille, jos myyjä on hoitanut velvoitteensa ja lupauksensa hyvin.  

Vastuunkanto perustuu arvoihin 

Halu toimia vastuullisesti perustuu yrityksen ja sen jokaisen työntekijän ymmärrykseen yrityksen arvoista. Luotettavuus ja vastuullisuus perustuvat yrityksen arvojen, päämäärien ja tavoitteiden tunnistamiseen ja niiden soveltamiseen omaan työhän. Selkeät arvot ja läpinäkyvät toimintatavat auttavat tiedostamaan paremmin, miksi yritys toimii ja ”ajattelee” tietyllä tavalla. 

Yrittäjyydessä ihannoidaan yleensä seuraavia ominaisuuksia: itsenäisyyttä, riskinottokykyä ja epävarmuudensietoa. Lisäksi erityisen hyvinä yrittäjän ominaisuuksina nähdään kunnianhimo ja innovatiivisuus.  

Myyjänvastuun noudattaminen ja osaaminen näkyvät ulospäin onnistuneena markkinointina, selkeinä sopimuksina, hyvänä asiakaspalveluna, turvallisena maksamisena sekä sujuvana tapana hoitaa reklamaatiot. Parhaimmillaan se edesauttaa asiakasuskollisuutta ja yrityskuvaa. 

Vastuullista palvelua 

Myyjänvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta ja velvoitteita kuluttajaa kohtaan. Se on tärkeä osa onnistunutta asiakaspalvelua. Myyjänvastuun toteuttaminen ja hyvä asiakaspalvelu eivät synny sattumalta, vaan sitä kannattaa kehittää tavoitteellisesti. Oman yrityksen kehittämistä kannattaa tarkastella kypsyysmallin avulla. Toiminnan laadun arvioinnissa voidaan määritellä erilaisia tasoja, joita hyödyntämällä edetään kohti parempaa ja tehokkaampaa toimintaa.  

Yritystoiminnassa kannattaa arvioida: 

  • yrityksen olemassaolon merkitystä arvoineen, 
  • vastuunkantoa sääntelyn noudattamisessa ja  
  • valinnan mahdollisuuksien tarjoamista kuluttajalle vastuullisesti.

Lisäksi myyjänvastuun ulottuvuuksina on tarpeen arvioida palveluarkkitehtuurin ja teknologian valinnan kuluttajalähtöisyyttä, asiakkuuksien hallintaa ja kuluttajansuojan osaamista, yrityksen arvoja ja kulttuuria, tuotteita ja palveluita, arvonluonnin ja liiketoiminnan tulosta sekä yrityksen toimintaa markkinoiden ekosysteemissä.