Uutta KKV Kampuksella – pedagogisia vinkkejä kuluttajuuden opetukseen

Ei kommentteja

KKV Kampuksen uusi kurssi ”Opettajan askelmerkit kuluttajansuojan opetukseen” johdattaa suunnittelemaan ja toteuttamaan kuluttajansuojan opetusta ikäkauden ja kehitystason mukaisesti.

Olemme opetuksessa tottuneet käsittelemään kivijalkakauppaan liittyviä asioita. Kuluttajakasvatuksessa on opetettu tietoja taitoja ja asenteita ympäristöstä, rahankäytöstä ja mainonnasta sekä kuluttajan oikeuksista ja vastuista. Keskeinen piirre opetuksessa on ollut, että kuluttajataitoina on pidetty aikuisuudessa tarvittavia arjenhallinnan taitoja.   

Aikuisuuden taitoihin tähtääviä tyypillisiä opetusteemoja ovat esimerkiksi omaan kotiin muuttamisen teemat, budjetointitehtävät sekä pohdinnat siitä ”millainen kuluttaja olet”. Nuorille sisällöt voivat olla vieraita ja samanaikaisesti oppijat voivat tarvita omaan kulutukseensa ja elämäntilanteeseensa liittyvää tietoa.  

Verkkomaailma haastaa kuluttajuuden opetusta 

Nuorten maailmassa suuri osa ostotapahtumista tapahtuu kokonaan kohtaamatta myyjää, ja valtaosa nuorista aloittaa ostoprosessinsa netistä. Lisäksi kuluttajuuteen liittyvää tietoa on nuorille yhä enenevissä määrin verkossa ja he etsivät sitä itse.  

Uskomme, että myös kuluttajataitojen opetuksessa on mahdollista käyttää uudenlaisia keinoja tavoittaa oppijoita kiinnostavalla, houkuttelevalla ja ikäkauden ja kehitystason huomioivalla sisällöllä. 

Kurssi opettajille ja opettajaksi opiskeleville

Teimme KKV Kampukselle kurssin, jonka avulla voi opiskella, miten voi monipuolistaa omaa opetustaan ja toimintaansa.  Nyt julkaistava kurssi pyrkii auttamaan opettajaa ja kouluttajaa kehittämään omaa opetustaan vastaamaan kulutusympäristön muutosten asettamiin haasteisiin.  

Suurin ero perinteisen ja ostopolkumallin mukaisen opetuksen välillä on se, että ostopolun mukaisessa opetuksessa keskitytään ostoprosessin kokonaisuuden hahmottamiseen oppijoille hyödyllisten sisältöjen kautta, kun taas perinteisessä kuluttajataitojen opetuksessa opitaan erillisiä asiakokonaisuuksia ja asioiden yhdistäminen arkielämään jää oppijan vastuulle.  

Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat 

  • sisällyttää opetukseensa myös verkossa toimimisen taidot luonnollisena osana kulutusta 
  • valita ikäkauden mukaista oppijaa hyödyttävää ja oppijalle merkityksellistä opetussisältöä ja esimerkkejä. 
  • käyttää opetuksessa luotettavaa tietoa kuluttajansuojasta.