Muuttuva kuluttajuus tarvitsee monipuolista kuluttajaosaamista – uusia näkökulmia KKV Kampuksen kurssilta 

Ei kommentteja

Kuluttajakasvatus ei ole oma oppiaineensa, vaan siihen liittyy monia eri näkökulmia, niin taloustaitoja kuin ilmasto- ja oikeuskysymyksiäkin. Oppijoiden kuluttajaosaamisen kehittäminen kuuluu yleissivistävässä opetuksessa kaikkien vastuulle. 

Kuluttajaosaamisen kehittyminen yleissivistävässä koulutuksessa on yhä tärkeämpää. Koulussa ja opinnoissa syntyneet tiedot, taidot, asenteet ja toimintavalmiudet kantavat pitkään läpi arkielämän ja urapolkujen. Kuluttajan arjessa selviytyminen edellyttää yhä monipuolisempia taitoja. 

Kuluttajataidot ja niiden opettaminen muuttuvat jatkuvasti. Kun aiemmin opetuksessa korostettiin viisaita valintoja ja ostohetken käyttäytymistä, nykyisin tarvitaan koko ostoprosessin eli monimuotoisten kulutuspolkujen hahmottamista. Opetuksessa se tarkoittaa, että ohjataan toimimaan myös valinnan jälkeen mahdollisesti eteen tulevissa kuluttajakaupan tilanteissa. 

Siksi opettajan on tärkeää pysyä ajan tasalla kuluttajuuteen liittyvissä ilmiöissä, ja päivittää tietonsa esimerkiksi lakimuutoksista, olla tietoinen esimerkiksi kaupallisen vaikuttamisen uusista muodoista tai maksamisen digitaalisista välineistä. Opettajalla on toki omissa opinnoissa saatu kokonaiskäsitys ja omassa arjessakin hankitut toimintavalmiudet ohjata kuluttajuuteen liittyvissä kysymyksissä. Nuorilla puolestaan on avoin mieli uusiin tuotteisiin ja palveluihin, ja he ovat uutuuksista monesti tietoisia jo paljon ennen opettajia. Kuluttajakasvatuksen vahvuutena voi parhaimmillaan olla se, että ilmiöt ja kiinnostavat sisällöt nousevat oppijoilta ja opettajalla on kyky soveltaa uutta tietoa jatkuvasti muuttuvilla markkinoilla.  

Opettajan askelmerkit kuluttajansuojan opetukseen -kurssi yleissivistävän koulutuksen opettajille tai opettajaksi opiskeleville oppiaineesta tai luokka-asteesta riippumatta 

KKV Kampuksella on julkaistu opettajan tueksi kurssi “Opettajan askelmerkit kuluttajansuojan opetukseen”, jonka avulla voit opettajana ja kasvattajana syventää osaamistasi kuluttajansuojan opettamisesta. Kurssi on suunniteltu siten, että se soveltuu kaikille yleissivistävän koulutuksen opettajille oppiaineesta tai luokka-asteesta riippumatta. 

Kurssin ensimmäisessä osiossa “Opetan ja ohjaan kuluttajataitoihin”, saat kokonaiskuvan kuluttaja-asioiden opetuksesta ja kehität taitoasi oman oppijaryhmän tarpeiden huomioimiseen erityisesti kuluttajaoikeuksiin kytkeytyvien sisältöjen valinnassa ikä- ja kehitystason mukaan.  

Kurssin toinen osa “Valitsen opetusaineistoja ja ohjaan kuluttajan monilukutaitoon” auttaa sinua kehittämään oppijoiden monilukutaitoa ja kriittistä kuluttajuutta. Kuluttajataitoja opetettaessa tarvitaan tiedonhankintataitoja ja joudutaan jatkuvasti reflektoimaan omaa kriittistä kuluttajuutta. Tähän aineistoon perehtyessään opettaja voi pohtia omaa rooliaan oppijoiden monilukutaidon kehittäjänä kuluttajuuden näkökulmasta. Sitä tarvitaan, kun ohjataan oppijoita eri tietolähteiden äärelle. 

Aineistojen arviointiin avuksi  

Yritykset tuottavat runsaasti erilaista opetus- ja oppiskäyttöön tarkoitettua aineistoa sekä järjestävät erilaisia oppijoita osallistuvia hankkeita ja kilpailuja. Monet näistä voivat tuoda oppimistilanteeseen mielenkiintoista lisää, mutta on tärkeä muistaa, ettei opetusta saa käyttää kaupallisen vaikuttamisen kanavana.  

Onko yrityksen muutoin hyvä aineisto esimerkiksi täynnä myös sen mainoksia? Jotta pelisäännöt pysyisivät kirkkaina, kuluttaja-asiamies on laatinut linjauksen Mark­ki­noin­ti ja kau­pal­li­suus kou­luis­sa, op­pi­lai­tok­sis­sa ja var­hais­kas­va­tuk­ses­sa. Vaikka ohjeistus on tarkoitettu yrityksille, voi opettajakin saada sieltä apua sen selvittämiseen, millaista yhteistyötä yritysten kanssa voi kuluttajansuojalainsäädännön puitteissa tehdä. Huomaathan kuitenkin, että kuluttaja-asiamiehen toimivalta ulottuu vain yritysten toimintaan. Koulut puolestaan voivat pulmatilanteissa kääntyä Opetushallituksen puoleen. 

Kurssin Opettajan askelmerkit kuluttajansuojan opettamiseen” löydät KKV Kampukselta.