Yhdenvertainen mediakasvatus tukee myös kuluttajien osaamista

Ei kommentteja

Kuluttaja- ja mediakasvatuksella on paljon yhtymäkohtia. Kuluttaja tarvitsee medialukutaitoja mm. eri digitaalisilla alustoilla liikkumiseen, mainonnan tunnistamiseen ja lähdekriittisyyteen. Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) lakisääteinen tehtävä on edistää kuluttajakasvatusta, kun taas Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) lakisääteinen tehtävä on edistää mediakasvatusta. Näillä valtion virastoilla on pitkä yhteistyöhistoria. Esimerkiksi KKV on toiminut yhteistyökumppanina KAVIn koordinoimalla Mediataitoviikolla sen ensimmäisistä vuosista lähtien.

KAVIssa on tänä vuonna vietetty inklusiivisen mediakasvatuksen teemavuotta. Inklusiivisella mediakasvatuksella tarkoitamme kaikkien ihmisten yhdenvertaista mahdollisuutta osaamisen kehittämiseen. Ihmiset eroavat suuresti toisistaan iän, elämäntilanteen sekä mediankäyttötapojen ja –taitojen suhteen. Eroavaisuuksistaan riippumatta ketään ei tulisi jättää syrjään yhteiskunnassa ja yhteiskunnassa hyvin pärjääminen vaatii myös riittäviä mediataitoja.

Selvittääksemme medialukutaitojen ja mediakasvatuksen tilaa Suomessa inklusiivisuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmista, KAVI ja kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore toteuttivat yhdessä aihetta koskevan selvityksen. Voit ladata itsellesi koko selvityksen tai tiiviissä muodossa olevan katsauksen. Selvitys vahvisti ajatustamme siitä, ettei kaikilla ihmisillä vielä ole yhdenvertaiset mahdollisuudet kehittää medialukutaitoaan. Tavoitteen saavuttaminen vaatii panostuksia niin ammattilaisilta kuin rahoittajilta.

Lukuisat tahot Suomessa edistävät toiminnallaan mediakasvatusta. Julkishallinnon lisäksi toimijoita löytyy mm. varhaiskasvatuksesta, kouluista ja oppilaitoksista, kirjastoista, nuorisotyöstä, kulttuurialalta, kansalaisjärjestöistä ja yrityksistä. Erilaisten erityis- ja vähemmistöryhmien parissa toimivat järjestöt kaipaavat näkyvämpää roolia mediakasvatustyölleen. Yhteistyö eri toimijoiden välillä voisi olla vieläkin tiiviimpää.

Rahoitus mediakasvatukseen on tyypillisesti toimiala- ja sektorikohtaista, lyhytjänteistä ja hankemuotoista. Tilanne aiheuttaa kentän pirstaloitumista ja hankaloittaa tulosten juurruttamista osaksi pysyvää toimintaa. Suurin osa mediakasvatustoimijoista edistää medialukutaitoa osana muuta toimintaa, jolloin mediakasvatus saatetaan jättää sivuun hankerahoituksen päättyessä.

Rahoitusta varten tarvitaan lisää tietoa katveessa olevista kohderyhmistä. Tutkimustyön lisääminen ja tutkimustulosten käytäntöön jalkauttaminen eri toimialoille on avainasemassa myös yhdenvertaisemman mediakasvatuksen toimintatapojen ja -mallien kehittämisessä. Tietoisuuden lisääminen niin päättäjille kuin mediakasvatuksen kentällä työskenteleville on keskeisimpiä mediakasvatuksen saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta tukevia tekijöitä.

Yksilötasolla medialukutaitojen tila vaihtelee eri väestöryhmien välillä ja niiden sisällä. Mediakasvatusta järjestävät tahot kaipaisivat tukea tunnistaa ja huomioida oppijoiden erityistarpeet. Kentällä on erityisesti tarvetta erilaisille kohdennetuille ja selko- ja omakielisille oppi- ja koulutusmateriaaleille.

KAVI kokosi yhteen blogikirjoitukseen olemassa olevia mediakasvatuksen oppimateriaaleja ja toimintaa, jotka huomioivat oppijoiden yhdenvertaisuuden ja materiaalien saavutettavuuden. Koosteesta löytyy materiaaleja niin kasvattajien itseopiskeluun, vanhempien hyödynnettäväksi kuin tehtäviä oppitunneilla sovellettavaksi sekä suomeksi, ruotsiksi että selkokielellä.

Selvityksestä esiin nousseet toimenpide-ehdotukset yhdenvertaisen medialukutaidon kehittämiseksi voi tiivistää seuraavasti:

  1. Tuotetaan uutta tietoa
  2. Kehitetään toimintaa
  3. Systematisoidaan mediakasvatuksen rahoitusta
  4. Vahvistetaan yhteistyötä

Selvityksen pohjalta on julkaistu kasvatusalan ammattilaisille suunnattu videokoulutus, joka koostuu aihetta kuvaavista asiantuntijavideoista, tietoteksteistä sekä pohdintakysymyksistä. Löydät videokoulutuksen Mediataitokoulusta.

Vaikka teemavuosi on tulossa päätökseen, KAVI jatkaa inklusiivisen mediakasvatuksen edistämistä yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa. Pidämme tärkeänä, että medialukutaidot ovat jokaisen etuoikeus.

Kirjoittajat,

Ella Airola ja Julia Alajärvi, KAVI

Ella Airola on aikaisemmin työskennellyt KKV:ssä kuluttajakasvatuksen ja kuluttajaneuvonnan viestinnän parissa. Nykyisin hän työskentelee KAVI:ssa Safer Internet –toiminnan projektipäällikkönä. Julia Alajärvi työskentelee KAVI:ssa erityisasiantuntijana. Hänen tehtäviinsä kuuluu mediakasvatuksen edistäminen ja kansallisten linjausten jalkauttaminen sekä hankkeiden vastuuhenkilönä toimiminen.

Kansikuva: Lassi Kaikkonen