Kuluttajakaupan toimintaympäristö muuttuu – pidetään osaaminen ajan tasalla 

Ei kommentteja

Kuluttajakauppa ja yhteiskunta laajemminkin toimii yhä enenevissä määrin datan, informaation ja niistä muodostetun tiedon ja palvelujen varassa. Kun halutaan toimia eettisesti ja kestävän kulutuksen periaatteiden mukaan, on muuttuvassa toimintaympäristössä yhä tärkeämpää kiinnittää huomio ihmiseen ja ihmisten käyttäytymiseen teknologian sijaan.  

Muutoksessa on yhä tärkeämpää, että tuotteita ja palveluita kehitettäessä huolehditaan ihmisten hyvinvoinnista ja todellisten palvelutarpeiden tunnistamisesta kuluttajan etujen ja myyjänvastuun mukaisesti. Kaikessa koulutuksessa on tarpeen yleisen vastuullisuusnäkökulmien esittelyn sijaan kehittää oppijoiden ymmärrystä siitä, miten toimitaan käytännössä omat vastuunsa ja oikeutensa tuntien. 

Millainen ihmiskäsitys ohjaa yritysten asiakasymmärryksen hankkimista?  

Ihmislähtöisten toimintatapojen ja prosessien käyttöönotto yrityksissä vaatii osaamisen ja kyvykkyyksien kasvattamista.  

Tulevaisuuden kuluttajakaupan ammattilainen osaa seurata trendejä, muuttujia ja prosesseja, jotka vaikuttavat palvelu- tai tuotetarjontaan. Hän on tietoinen, ettei vastuuta ympäristöstä tai palveluiden eettisyydestä voi asettaa kuluttajan harteille. Kun yrityksissä osataan hyödyntää kuluttajakäyttäytymisen huomioivia viestinnällisiä tapoja sopimusehtojen laadinnassa ja muotoilussa, se parantaa kuluttajan mahdollisuuksia tehdä hyviä valintoja.  

Parhaimmillaan yritykset ovat luontevasti asiantuntevia myös vastuullisuuskysymyksissä. Yrityksille on itsestään selvää, että asiakkaat odottavat sujuvien palvelujen rinnalla vastuullisuutta, jossa huomioidaan toiminnan taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset. 

Tulevaisuudessa vastuullisuustermejä ei enää käytetä osana kauppiaallista kehumista, vaan kestävän tulevaisuuden huomioiminen on yritysten menestystekijä. Kuluttajakaupan työntekijät työskentelevät ympäristöissä, jossa työ on digitalisoitua ja automatisoitua. Päivittäisissä tehtävissä hyödynnetään monipuolisesti digitaalisia työkaluja, joissa syntyy asiakaskohtaamiset ja palvelukokemukset. Kuluttajansuoja on läsnä, tapahtuu vuorovaikutus sitten fyysisessä asiakaskohtaamisessa tai digitaalisessa vuorovaikutuksessa. 

Kuluttajakaupan ammattitaitoa on, kun myyjä vastuunsa tuntien varmistaa, että onnistuu pitämään lupauksensa tavaroiden ja palvelujen täsmällisenä toimittajana ja asiakaspalvelun tarjoajana tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikana. Vastuuseen kuuluu, että yrityksissä kaupankäynnin aikana syntynyttä seuranta- ja kehittämistarvetietoa käytetään ihmislähtöisesti ja oikeudenmukaisesti. 

Ihmisläheisyyteen liittyvät taidot ovat valttia myös tulevaisuuden työpaikoilla

Ehkäpä tulevaisuuden työpaikkailmoituksessa kuvataan, että kuluttajakaupan parissa työskentelevän tyypilliseen työpäivään kuuluu muun muassa asiakaskokemuksen parantamiseen liittyvien ratkaisujen ideointia ja toteutusta, tilaus-toimitusprosessien hallintaa, päivittäisiä henkilöstöasioita kollegoidesi eli ihmisten ja kanssasi työskentelevien robottien kanssa. Ehkäpä osaamisvaatimus myös sisältää, että tiedät, miten ihmisten todelliset käyttäytymismallit otetaan huomioon tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa, myynnissä ja asiakaspalvelun järjestämisessä. 

Tulevaisuudessa kuluttajakaupan tehtävät ovat pääasiassa monivaiheisia prosesseja, joissa useampi kuin yksi työntekijä tai taho osallistuu prosessin loppuun saattamiseen. Tämän vuoksi kaikkien myyntiketjun toimijoiden on hallittava myyjänvastuun periaatteet koko prosessin aikana. 

Koulutuksessa kannattaa painottaa kuluttajan todellista käyttäytymisen tuntemusta ja vastuullisuusosaamista toisiaan tukevina osaamiskokonaisuuksina, osana kestävän tulevaisuuden rakentamista.